alternate content

Tedarik Zinciri Etik İlke ve Kuralları

Çolakoğlu Metalürji çalışanları her durum ve koşulda, faaliyetlerini etik ve dürüst bir şekilde yürütür, insan haklarının desteklenmesi ve korunmasını hedefleyen insan hakları ilkelerine uyar, çevreyi korur, içinde bulunduğu topluma katkı sağlar.

1. TEDARİKÇİ İLKELERİ

Tedarikçilerimizin, insan haklarına saygı temelinde, aşağıda belirtilen ilkelere  uygun davranmalarını bekleriz.

1.1. Yasa, Yönetmelik ve Mevzuatlara Uyum

Tedarikçilerimiz, sundukları mal ve hizmetlerin, ticari, lojistik, üretim, mali işler ve insan kaynakları gibi tüm süreçlerinde, yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidirler.

1.2. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

Tedarikçilerimiz, çalışanların sendikaya  katılma veya katılmama, sendika kurma gibi sendikal haklarına saygı duymalı, örgütlenme özgürlüğü  ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmelidirler.

1.1. Zorla Çalıştırma ve Suistimalin Engellenmesi

Tedarikçilerimiz, esaret altında çalıştırma, askerde çalıştırma, kölelik veya insan ticareti dahil olmak üzere her türlü zorla çalıştırmayı yasaklamalı, zorla çalıştırma ve çalışanların suistimali ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidirler.

1.2. Çocuk İşçi Çalıştırmama

Tedarikçilerimiz, çocuk işçi çalıştılmaması konusundaki tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket etmelidirler.

1.3. Ayrımcılıkla Mücadele

Tedarikçilerimiz, tüm işyerlerinde, ayrımcılığı, sözlü veya fiziksel tacizi kesin bir şekilde önlemelidirler. İşe alım, yerleştirme, çalışma, eğitim, ücret yönetimi ve terfilerde, ayrımcılığın önüne geçmeli, yetenek, performans ve tecrübe kriterlerine bağlı süreçler  oluşturmalıdırlar. Ayrımcılık ve taciz ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidirler.

1.1. Çalışan Güvenliği ve Sağlığı

Tedarikçilerimiz, tüm çalışanlarına, güvenli ve sağlıklı çalışabilecekleri iş ortamını sağlamalıdırlar. Fiziki önlemlerin ve uygulamaların yanısıra işçi eğitimleri ve iş güvenliği denetimleri ile iş güvenliği ve işçi sağlığı uygulamalarını içselleştirmelidirler. Güvenlik ve sağlıkla ilgili tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidirler.

1.2. Çalışma Saatleri & Ücretler

Tedarikçilerimiz, ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemelere ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatlara tam bir uygunluk içerisinde hareket etmelidirler. Çalışanlara bilgi, beceri ve kapasitelerini geliştirebilecekleri çalışma ortamını ve eğitimleri sağlamalıdırlar.

1.3. Dürüstlük

Tedarikçilerimiz, çalışanlarına, paydaşlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, müşterilerine, rakiplerine, çevreye ve topluma karşı iş ilişkilerinde karşılıklı güveni zedeleyecek hiç bir davranışta bulunmamalıdır.

1.1. Çevre

Tedarikçilerimiz, aldıkları tüm kararlarda çevreyi koruma konusuna azami özeni göstermelidirler. Çevre konusundaki tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidirler.

1.2. Yönetim Sistemleri

Tedarikçilerimiz, güvenli, emniyetli ve sağlıklı bir  işyeri sağlanması, çevre & doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir gelişme için İş  Güvenliği ve Sağlığı, Kalite ve Çevre konularında yönetim sistemleri kurmalıdırlar.

1.3. Uygunluk

Tedarikçilerimiz, Çolakoğlu Metalürji talep ettiğinde, Tedarikçi İlkeleri’ne uygun hareket ettiklerini ispat edebilmelidirler.

2. TEDARİKÇİ KURALLARI

Tedarikçilerimizden, Tedarikçi Kuralları’na tam bir uyum bekleriz. Tüm  tedarikçiler  için  geçerli  genel şartları içeren Tedarikçi Kuralları dışında, tedarikçi sözleşmeleri daha özellikli hükümler içerebilir.

2.1. Güvenlik

Tedarikçilerimizin, iş ilişkisi nedeni ile edindiği Çolakoğlu Metalürji’ ye ait bilgileri değerli bir varlık olarak kabul ederek, emniyetli bir şekilde saklamaları/korumaları gerekir. Bu bilgiler Çolakoğlu Metalürji’ ye aittir ve Çolakoğlu Metalürji’ nin izni olmadan kesinlikle diğer özel ve tüzel kişilerle paylaşılamaz.

Tedarikçilerimiz, Çolakoğlu Metalürji işyeri ve çalışma alanında, işyeri güvenliği, çalışanların sağlığı konularında, mevcut yasa ve düzenlemeler ve Çolakoğlu Metalürji prosedürlerine göre hareket etmekle yükümlüdürler.

2.2. Rüşvet

Tedarikçilerimizin, devlet memurlarına, kamu kurumlarının diğer temsilcilerine, onların tarafsızlığını gölgeye düşürebilecek veya mevcut kanunları ihlal edebilecek hediyeler, parasal menfaatler veya davetler teklif etmemelidirler. Çolakoğlu Metalürji adını kullanarak her türlü haksız yarar veya avantaj elde etmek için, herhangi bir devlet memuruna, kamu kurumlarının diğer temsilcilerine veya politik partiye doğrudan veya dolaylı olarak değerli şeyler gönderemezler.

2.3. Hediyeler &  Yemekler

Menfaat kabul etme veya verme yasağı, sadece parayla ilgili menfaatlere değil, şirket çalışanlarının tarafsızlığını gölgeye düşürebilecek tüm menfaat, hak ve yardımları kapsar. Bu nedenle, tedarikçilerimizin, olağan iş yemekleri, bayram ve yılbaşlarında verilen küçük ve mütevazi hediyelerden fazlasını sunmaları yasaktır.

2.4. Çıkar Çatışmaları

Tüm çalışanlarımız, Çolakoğlu Metalürji çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama olarak anlaşılabilecek her türlü davranıştan kaçınırlar. Çalışanlar, şahsi ve özel menfaatlerini şirket menfaatlerinden ayırt edebilmelidirler. Çalışanlarımız ile tedarikçilerimiz arasında, Çolakoğlu Metalürji yararına hareket etme yükümlülüğü ile çakışabilecek veya çakışma görüntüsü verebilecek, mali veya başka bir ilişki olmamalıdır. Çolakoğlu Metalürji çalışan(lar)ı ile, tedarikçi çalışan(lar)ının, akrabalık, mali veya başka bir ilişkisi varsa, tedarikçi bunu Çolakoğlu Metalürji’ye bildirmelidir.

10.10.2014
Uğur Dalbeler - Genel Müdür